Regulamin Sklepu

 • Jeśli masz pytania dotyczące regulaminu skontaktuj się mailowo pod adresem: tina@surowekotki.pl

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Sklep dostępny pod adresem surowekotki.pl jest prowadzony przez FUNDACJA SUROWE KOTKI I PSY Romualda Traugutta 13, 05-270 Marki NIP 6372199099 KRS 0000652954

  2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną  za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę https://surowekotki.pl

  3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

  4. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

  • Sklep Internetowy, zwany dalej „Sklepem” , prowadzony przez Fundacja Surowe Kotki i Psy, przyjmujący zamówienia poprzez stronę https://surowekotki.pl
  • Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.
  • Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady zakupów w Sklepie.
  • Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności książka elektroniczna (ebook), nagranie audio, nagranie audiowizualne, webinar, grafika, voucher.

  § 2 Usługi świadczone przez sklep

  Sklep świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:

  • a. umożliwianie nabywania Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu,
  • b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w Sklepie,
  • c. dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

  § 3 Wymagania techniczne

  1. Do korzystania ze Sklepu internetowego jest wymagane:

  • a) Podłączenie do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),
  • b) Posiadanie przez Użytkownika jednej z przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, Mozilla itp), umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),
  • c) posiadanie konta pocztowego e-mail.

  2. Sklep nie gwarantuje, że łączenie oraz przeglądanie stron serwisu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

  § 4 Zakupy w Sklepie

  1. Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

  2. Wysyłka produktów cyfrowych odbywa się automatycznie, drogą elektroniczną. Dostęp do zakupionych kursów przysługuje przez 2 lata od daty zakupu.

  3. Proces zakupów składa się z pięciu etapów: 1. wybór produktu, 2. złożenie zamówienia, 3. wybór formy płatności, 4. płatność, 5. realizacja zamówienia.

  4. Zakupu w Sklepie można dokonać zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient nieposiadający konta. W czasie składania zamówienia należy podać niezbędne do wykonania umowy i dostarczenia przesyłki dane.

  5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

  6.Na zamówione produkty Sklep wystawia paragon. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).

  § 5 Formy płatności za zamówienie.

  Istnieją dwie formy płatności za zamówienie:

  1. Przelew tradycyjny,
  2. PayNow – szybkie płatności

  § 6 Odstąpienie od umowy

  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, w tym oferowanych w sklepie kursów online, które nie są zapisane na nośniku materialnym. 

  § 7 Reklamacje

  1. Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

  2. Aby złożyć reklamację, należy posiadać dowód zakupu i poinformować sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@surowekotki.pl

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Klient zostanie powiadomiony o wyniku reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  § 8 Ochrona danych osobowych

  1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez firmę FUNDACJA SUROWE KOTKI I PSY Romualda Traugutta 13, 05-270 Marki NIP 6372199099 KRS 0000652954 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
  2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.
  3. Administratorem danych osobowych jest firma FUNDACJA SUROWE KOTKI I PSY Romualda Traugutta 13, 05-270 Marki NIP 6372199099 KRS 0000652954
  4. Odbiorcy danych osobowych. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień takie jak: Nazwa.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej, Mailerlite – w celu korzystania z systemu mailowego, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera.
  5. Cele przetwarzania danych osobowych.

   a) Zamówienie: Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane mi w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w mojej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

   b) Newsletter: W celu zapisania się do newslettera, musisz przekazać mi swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

  6. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

  § 9 Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

  2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

  3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności serwisu, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.