Regulamin szkolenia „Choroby jelit – żywienie wsparciem w leczeniu”:

1. Udział w Szkoleniu „Choroby jelit – żywienie wsparciem w leczeniu” jest odpłatny. 

2. Rejestracja na Szkolenie odbywa się wyłącznie za pomocą niniejszego Formularza Rejestracji. 

3. Liczba uczestników jest ograniczona.

4. Udział w Szkoleniu mogą wziąć wyłącznie osoby, które ukończyły 16. rok życia. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczestników, do zmiany programu Szkolenia, do zmiany miejsca Szkolenia, do zmiany terminu Szkolenia oraz do odwołania Szkolenia i nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu, w tym m.in. kosztów zużycia energii elektrycznej, opłat za połączenie sieciowe, wykorzystane pakiety przesyłania danych internetowych, rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Uczestnika itd. 

6. O udziale w Szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłacenie w całości kwoty za udział w Szkoleniu w kwocie określonej w Formularzu Rejestracji.

7. Cena udziału wskazana w Formularzu Rejestracji nie obejmuje kosztów zużycia energii elektrycznej, opłat za połączenie sieciowe, wykorzystane pakiety przesyłania danych internetowych, rezerwacji noclegu, biletów na przejazd opłaconych przez Uczestnika itd. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do utworzenia specjalnych pakietów cenowych w ramach promocji związanej z zakupem dwóch szkoleń oraz dla członków grupy subskrybenckiej: Surowe Kotki i Psy PRO.

10. Udział w Szkoleniu zostanie potwierdzony przez Organizatora w odrębnej wiadomości mailowej po zaksięgowaniu wpłaty za Szkolenie na koncie bankowym wskazanym w mailu od Organizatora. 

11. Organizator nie odpowiada za nieskuteczne dostarczenie informacji o potwierdzeniu udziału w Szkoleniu w przypadku, gdy Uczestnik poda nieprawidłowy adres email, włączy zapory sieciowe, nie sprawdzi folderu SPAM itd.

12. W przypadku odwołania Szkolenia Uczestnik zostanie o tym fakcie poinformowany mailowo, a dokonana wpłata zostanie zwrócona na konto, z którego dokonano przelewu płatności za udział w Szkoleniu.

13. Za wszelkie szkody powstałe podczas Szkolenia odpowiada bezpośredni sprawca czynności.

14. Materiały otrzymane podczas Szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie jest zabronione.

15. Na 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, na podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracji adres e-mail zostaną przesłane informacje organizacyjne dotyczące Szkolenia, które będą ostatecznym potwierdzeniem o zebraniu grupy i realizacji Szkolenia. 

16. W przypadku braku jakichkolwiek informacji ze strony Organizatora we wskazanym w pkt 14 terminie, prosimy o kontakt na maila szkolenia@surowekotki.pl

17. Każdy Uczestnik Szkolenia oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i przyjmuje jego postanowienia.

18. Każdy Uczestnik Szkolenia oświadcza, że zapoznał się z Informacją Administratora Danych Osobowych zamieszczoną na Formularzu Rejestracyjnym (RODO) i przyjmuje jej postanowienia.

Informacje dot. RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Surowe Kotki i Psy z siedzibą w Markach, przy ul. Traugutta 13, 05-270 Marki. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@surowekotki.pl bądź pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@surowekotki.pl

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu przystąpienia oraz wzięcia przez Panią/Pana udziału w szkoleniu o nazwie IBD (inflammatory bowel disease) – żywienie wsparciem w leczeniu, którego Fundacja Surowe Kotki i Psy jest Organizatorem. Podanie danych osobowych jest konieczne do udziału w Szkoleniu zgodnie z powyższą informacją.

Każdy zgłaszający chęć udziału w Wydarzeniu akceptuje powyższe zasady, a także akceptuje że jego dane osobowe (imię i nazwisko, adres email, numer telefonu) będą przetwarzane przez Fundację Surowe Kotki i Psy jedynie w celach przygotowania i przeprowadzenia Wydarzenia oraz przesłania materiałów informacyjnych dotyczących wydarzenia, a także dla celów statystycznych (miasto zamieszkania).

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: kontakt@surowekotki.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Fundacja Surowe Kotki i Psy nie bierze odpowiedzialności za administrowanie danych przez portal Evenea, który jest zobowiązany przepisami prawa do wdrożenia RODO.