Regulamin szkolenia
GASTROENTEROLOGIA psów i kotów dla dietetyków

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa ogólne zasady organizacji i przebiegu szkolenia stacjonarnego, a także prawa i obowiązki uczestników szkolenia.

§ 2 Organizacja szkolenia

1. Organizator: FUNDACJA SUROWE KOTKI I PSY Romualda Traugutta 13, 05-270 Marki NIP 6372199099 KRS 0000652954
2. Kadra Zajęcia prowadzą wykwalifikowani wykładowcy zgodnie z opisem szkolenia na stronie internetowej www.surowekotki.pl.
3. Forma zajęć i liczba godzin szkoleniowych: Szkolenie odbywa się stacjonarnie. Dokładna data oraz liczba godzin szkoleniowych podana jest przy opisie szkolenia.
4. Uczestnicy Osoby uprawnione do wzięcia udziału w szkoleniach to: osoby związane z fundacją, dietetycy. 
5. Ilość uczestników: Maksymalna liczba miejsc to 60 osób, a minimalna to 20 osób.  W przypadku niezebrania się odpowiedniej liczby uczestników na 7 dni kalendarzowych przed planowanym dniem szkolenia, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
6. Wymagania: Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowego oraz uiścić odpowiednią opłatę określoną w opisie szkolenia.  
7. Zawarcie umowy na zakup szkolenia:
a. Zawarcie umowy oraz akceptacja Regulaminu następuje poprzez wysłanie przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego do Organizatora oraz dokonanie opłaty za szkolenie. Nie jest możliwe zawarcie umowy bez wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego.
b. W Formularzu Zgłoszeniowym Uczestnik wskazuje: Imię i nazwisko,  Adres zamieszkania Uczestnika,  Numer telefonu oraz adres email
c. Wypełniając Formularz Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
8. Korzystanie z udostępnionych materiałów:
 a. Uczestnik zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Organizatora. W przypadku naruszenia przez Uczestnika dóbr osobistych Organizatora l/lub naruszenie postanowień Regulaminu, Organizator podejmie stosowne kroki prawne.
b. Uczestnik zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
c. Prawa autorskie do wszelkich materiałów szkoleniowych wykorzystywanych do prowadzenia Szkoleń przysługują wyłącznie Fundacji Surowe Kotki i Psy jako Organizatorowi usługi lub uprawnionym podmiotom trzecim. Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości – dostarczonych w ramach Szkolenia materiałów jest zabronione. W szczególności zabronione jest prowadzenie Szkoleń komercyjnych przez uczestnika szkolenia z wykorzystaniem materiałów udostępnionych podczas Szkolenia przez Fundacje Surowe Kotki i Psy jako Organizatora usługi.
9. Opłaty:
a. Kształcenie w ramach ww. szkolenia jest odpłatne. Cena szkolenia znajduje się na stronie surowekotki.pl w opisie szkolenia. Ceny podane przy każdym kursie są cenami obowiązującymi w trakcie składania zamówienia i są wiążące dla Uczestnika i Organizatora.
b. Dokonanie zapisu na szkolenie następuje po przesłaniu wymaganych dokumentów wymienionych w § 2 ust. 6 i wniesieniu całości opłaty zgodnie z §2 ust. 7 lit.
c. Wpłatę należy uiścić najpóźniej do 7 dni kalendarzowych po przesłaniu zgłoszenia pod rygorem niezapisania na szkolenie. Pierwszeństwo przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpłynięcia całości opłaty za szkolenie.
d. Opłatę należy uiścić poprzez system płatności online PayNow lub  wykonując przelew na konto Fundacji Surowe Kotki i Psy: Mbank: 53 1140 2004 0000 3702 7662 9874
W tytule przelewu należy umieścić następujące dane: 
imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł szkolenia
e. Uczestnik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych bądź opłat na rzecz Operatorów.
f. Organizator wystawia Faktury VAT. Dane do faktury należy uzupełnić podczas wypełniania Formularza zgłoszeniowego. Uczestnik wyraża zgodę na dostarczenie Faktury w formie elektronicznej.

§ 3 Obowiązki Organizatora

1. Organizator jest zobowiązany:

  • udzielać informacji w sprawach organizacyjnych szkolenia
  • wystawić fakturę oraz inne dokumenty wymagane przez uczestnika szkolenia
  • zapewnić wykwalifikowaną kadrę i odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia 
  • wystawić zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z &5 pkt.3.

 

§ 4 Obowiązki uczestnika szkolenia

1. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany:
a. wypełnić formularz zgłoszeniowy;
b. dokonać całkowitej opłaty za szkolenie;
c. osobiście uczestniczyć w szkoleniu;
d. przystąpić do testu kończącego szkolenie (jeżeli dane szkolenie taki test przewiduje)
e. szanować sprzęt i meble znajdujące się w sali szkoleniowej (uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody oraz używany sprzęt szkoleniowy). 2. Uczestnik szkolenia lub instytucja delegująca Uczestnika na szkolenie, we własnym zakresie pokrywają koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia Uczestnika.

§ 5 Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

1. Zaświadczenie ukończenia szkolenia wystawiane jest Uczestnikowi po ukończeniu kursu drogą elektroniczną w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wpisane dane przez Uczestnika w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku pomyłek w Formularzu Zgłoszeniowym takich jak: literówki, niepoprawne i niekompletne adresy
3. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z polityką RODO.

§ 6 Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Fundację Surowe Kotki i Psy będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

§ 7 Odstąpienie od umowy


1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia: a. na krócej niż 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem szkolenia – nastąpi zwrot z potrąceniem 20% ceny brutto szkolenia
b. na krócej niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia – Organizator potrąci 100% ceny szkolenia brutto. W wyjątkowych sytuacjach (udokumentowanych przez uczestnika) dokonana wpłata może zostać przeksięgowana na następne szkolenie).
2. W przypadku odwołania lub przełożenia szkolenia z winy Organizatora, w tym w przypadku odwołania szkolenia z powodu braku minimalnej ilości uczestników, opłata zwracana jest w całości lub na prośbę Uczestnika może być przeniesiona na następne szkolenie. Odwołanie szkolenia przez Organizatora może nastąpić z przyczyn technicznych, wówczas szkolenie może zostać przełożone na inny termin lub odwołane.
3. W przypadku rezygnacji ze szkolenia Uczestnik powinien bezzwłocznie powiadomić Organizatora. Rezygnację należy zgłosić na adres tina@surowekotki.pl. W zgłoszeniu należy podać numer rachunku bankowego, na który organizator ma dokonać zwrotu uiszczonej opłaty za szkolenie.

§ 8 Postanowienia końcowe


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez podania przyczyny. Regulamin jest ważny z chwilą jego publikacji na stronie surowekotki.pl.
2. Udział w szkoleniu jest równoznaczny z akceptacją warunków Regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że Uczestnik nie powinien wziąć udziału w szkoleniu.