dietetyk zwierzęcy online

Zasady współpracy oraz regulamin konsultacji gastroenterologicznych

Regulamin obowiązuje od 1 września 2023 r.

 1. Postanowienia ogólne
  Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:
  Pacjent – zwierzę zgłoszone na konsultację przez właściciela
  Opiekun pacjenta – właściciel zwierzęcia, osoba, która dokonuje zgłoszenia na konsultację
  Gastrolog / Lekarz Weterynarii – osoba świadcząca usługi gastroenterologiczne, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w zakresie oferowanych konsultacji i usług gastroenterologicznych, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy naukowej.
  Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta,  w tym przypadku wiadomość e-mail z zaleceniami po konsultacji gastroenterologicznej.
 2. Badania obowiązkowe przed pierwszą wizytą

  Morfologia i biochemia. Dobrze mieć ze sobą papierową wersję. Lekarz w czasie wizyty może zalecić dodatkowe badania.

 3. Przebieg pierwszej konsultacji

  Podczas pierwszej konsultacji przeprowadzony zostanie wywiad dotyczący Twojego zwierzęcia, jak również interpretacja dostarczonej dokumentacji medycznej oraz informacji zawartych w formularzu wypełnionym przed wizytą (niezbędne jest dokładne wypełnienie formularza).

  Gastrolog dokonuje przeglądu przesłanych materiałów podczas konsultacji, nie zapoznaje się z nimi wcześniej. Nie analizuje wcześniej formularza ani nie interpretuje wyników badań jeszcze przed konsultacją. Jeśli to zrobi – jest to jedynie dobra wola gastrologa. Warto dokładnie wypełnić formularz, gdyż stanowi on podstawę do rozmowy, pozwala na przekazanie wszystkich ważnych informacji, a gastrolog zawsze będzie mógł wrócić do niego, jeśli dojdzie do procesu układania zaleceń po wizycie.

  Przebieg pierwszej i kolejnych konsultacji może się różnić od zaproponowanego schematu w zależności od sytuacji. Należy jednak pamiętać, że nawet jeśli zgłaszasz się jedynie z listą pytań, lekarz musi się zapoznać ze stanem zdrowia Twojego zwierzęcia oraz przeprowadzić z Tobą wywiad, do czego służy właśnie pierwsza konsultacja.

  Pierwsza konsultacja powinna się odbyć w gabinecie. Jest możliwość odstępstwa od reguły za zgoda lekarza.

  Konsultacje trwają do 60 minut, co oznacza że mogą się skończyć wcześniej w przypadku braku pytań po stronie opiekuna pacjenta.

 4. Przebieg kolejnych konsultacji

  Konsultacje kolejne mogą być koniecznie w przypadku analizy wykonanych badań dodatkowych, modyfikacji leczenia i/lub w przypadku zmiany bądź pogorszenia stanu pacjenta. 

  Konsultacja kolejna może się odbyć osobiście w gabinecie lub online.

  Konsultacje kolejne zazwyczaj odbywają się po 4 tygodniach lub wcześniej jeśli są do omówienia nowe wyniki badań lub stan pacjenta pogarsza się.

  Częstotliwość konsultacji jest uzależniona również od dyspozycyjności gastrologa i wolnych terminów, dlatego sugerujemy rezerwację i opłacanie terminów z wyprzedzeniem.

  Konsultacje trwają do 60 minut, co oznacza że mogą się skończyć wcześniej w przypadku braku pytań po stronie opiekuna pacjenta.

   

 5. Dodatkowe badania 

  Sugestie dotyczące badań diagnostycznych dla Twojego zwierzęcia są udzielane podczas konsultacji (poza badaniami obowiązkowymi na pierwszą wizytę).

  Nie przesyłamy ich przed konsultacją, pomiędzy konsultacjami czy poza konsultacjami. Jako właściciel zwierzęcia możesz zdecydować się na wykonanie dowolnych badań na własną rękę i zabrać je na konsultację (wizytę) lub przesłać przed wizytą do rejestracji. Jednak indywidualne sugestie co do badań zostaną udzielone jedynie podczas wizyty lub zaraz po niej, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia Twojego zwierzęcia. W niektórych sytuacjach sugestie dotyczące badań przesyłane są do 10 dni roboczych od terminu konsultacji, np. gdy na konsultacji nie wystarczyło na to czasu lub były jakiekolwiek inne przeszkody. Każdorazowo w takiej sytuacji zostanie to umówione z lekarzem, a fakt ten zostanie odnotowany w naszych zapisach.

 6. Zalecenia po wizycie

  Zalecenia zostaną przekazane podczas wizyty stacjonarnej lub do 7 dni roboczych po wizycie online. 

 7. Modyfikacja zaleceń

  Modyfikacja zaleceń czy też kontynuacja leczenia jest to usługa dodatkowo płatna. W przypadku zmiany bądź pogorszenia stanu pacjenta zawsze potrzebna będzie wizyta kontrolna.

 8. Maile z pytaniami

  Do dwóch tygodni po otrzymaniu zaleceń  można przysłać jednego maila zawierającego wszystkie pytaniami, które nasunęły się podczas analizowania czy stosowania zaleceń otrzymanych po konsultacji.  Odpowiedź otrzymasz do 7 dni roboczych.

  Jeżeli pytania będą zbyt rozbudowane lub będą wymagały rozmowy lub dopytania,  jak również jeżeli pytania nie będą istotnie z punktu widzenia zdrowia czy bezpieczeństwa stosowania zaleceń odpowiedź na nie nastąpi na kolejnej umówionej i opłaconej konsultacji. 

  Nie udzielamy odpowiedzi na pytania, które pojawiają się pomiędzy zaplanowanymi konsultacjami. Jeżeli masz wątpliwości co do stanu zdrowia swojego zwierzęcia to proszę się umówić na wizytę w trybie pilnym lub udać się na wizytę do lekarza internisty w swojej lecznicy.

  Istnieje możliwość skorzystania z opcji konsultacji nagłej lub mailowej, oczywiście w ramach dostępności gastrologa i po uzgodnieniu z rejestracją. Jest to zawsze ustalane indywidualnie. 

  Zmiany wchodzą w życie od 1 września 2023. Prosimy rozważnie zaplanować harmonogram wizyt u gastrologa – zgodny ze swoimi potrzebami.

 9. Rezerwacje terminów

  Rezerwacja terminów jest możliwa tylko po wcześniejszym opłaceniu konsultacji.  Brak opłacenia terminu na minimum 7 dni przed wizytą = brak rezerwacji. Podczas procesu rejestracji podajemy orientacyjną datę możliwej konsultacji. W przypadku opóźnienia w płatności, gdy termin proponowany wcześniej jest niedostępny to po dokonaniu płatności, zaproponowana zostanie najbliższa dostępna data.

 10. Odwołanie lub przesunięcie terminu wizyty

  Możliwe jest odwołanie lub przesunięcie terminu, ale wymaga to co najmniej 3 dniowego wyprzedzenia (72 h – 3 dni robocze). Taką prośbę należy zgłosić mailowo, korzystając z danych kontaktowych Fundacji Surowe Kotki i Psy.

  Niedotrzymanie wymaganego 3-dniowego wyprzedzenia może skutkować potraktowaniem wizyty jako odbytej. Prosimy o odpowiedzialne podejście do zarezerwowanego terminu wizyty.

 11. Nieobecności i spóźnienia 

  Nieobecność na konsultacji. Jeśli opiekun wraz pacjentem nie pojawi się na potwierdzonej konsultacji, uznaje się ją za odbytą i termin przepada.

  Spóźnienie na konsultację. Prosimy o punktualność podczas umówionej konsultacji. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie przedłużyć czasu konsultacji z powodu kolejnych oczekujących pacjentów. W przypadku spóźnienia, czas konsultacji zostanie skrócony o czas spóźnienia.

  Jeżeli konsultacja odbywa się online – gastrolog skontaktuje się z opiekunem pacjenta o wyznaczonej godzinie. Pamiętaj o wysłaniu w formularzu aktualnego numeru telefonu.  Dążymy do utrzymania ram czasowych konsultacji, jednak w bardzo rzadkich przypadkach może dojść do opóźnień. W takiej sytuacji prosimy o cierpliwość i oczekiwanie na konsultację.

 12. Prawa autorskie

  Wszystkie materiały przygotowane dla klienta korzystającego z usług gastologicznych są chronione prawami autorskimi i mogą być wykorzystywane jedynie do użytku osobistego. Jakiekolwiek kopiowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody lekarza jest zabronione. Klient zobowiązuje się do nierozpowszechniania otrzymanych materiałów, szanując tym samym czas i pracę włożoną przez lekarza w ich przygotowanie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb zwierzęcia. Zalecenia są opracowywane na podstawie dokładnego wywiadu i badań, a ich udostępnianie innym osobom może spowodować im szkodę. Wszystkie prawa autorskie, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych, należą do gastologa wykonującego usługę, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna część materiałów nie może być rozpowszechniana ani kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny czy inny) bez pisemnej zgody autora.

 13. Odmowa świadczenia usług 

  Lekarz ma prawo do odmowy świadczenia usług w sytuacjach, gdy opiekun jest pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Może również odmówić, jeśli opiekun pacjenta wykazuje zachowanie obraźliwe, wulgarne lub stanowiące zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Ponadto, lekarz może zakończyć współpracę z opiekunem w dowolnym momencie, jeśli ten nie przestrzega zasad regulaminu.

 14. Zwroty

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość (lub poza lokalem przedsiębiorstwa) nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, w tym zaleceń przekazanych w formie wiadomości e-amil, które nie są zapisane na nośniku materialnym. 

 15. Reklamacje

  Każdy klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji, jeżeli świadczone usługi gastroenterologiczne nie odpowiadają standardom opisanym w regulaminie. Reklamacje należy kierować na adres e-mailowy: kontakt@surowekotki.pl, nie później niż 7 dni roboczych od momentu, który jest podstawą reklamacji. W treści zgłoszenia powinny znaleźć się niezbędne informacje takie jak dane osoby składającej reklamację, szczegółowy opis reklamowanego zdarzenia oraz podane powody dla zgłoszenia. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane przez okres do 14 dni od daty otrzymania, a wynik rozpatrzenia jest przekazywany osobie zgłaszającej drogą elektroniczną. Ważne jest, że nie przewiduje się możliwości zwrotu środków finansowych za usługi, które zostały już zrealizowane.

 16. Odpowiedzialność

  Klient korzystający z usług jest poinformowany, że świadczone usługi, zarówno stacjonarnie jak i on-line, nie gwarantują osiągnięcia oczekiwanych efektów. Ich osiągnięcie może być niemożliwe ze względu na stan zdrowia zwierzęcia bądź inne problemy. Brak osiągnięcia oczekiwanych przez klienta efektów nie jest podstawą do zwrotu środków. Lekarz nie jest odpowiedzialny za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego stosowania rekomendacji i zaleceń. Klient jest zobowiązany do przyjęcia do wiadomości, że niewłaściwe stosowanie lub selektywne przestrzeganie zaleceń może przynieść negatywne efekty dla stanu zdrowia, a w skrajnych przypadkach nawet życia zwierzaka. Lekarz nie ponosi odpowiedzialności za takie zdarzenia.